ติวเข้มเตรียมสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 45 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 00:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 45 วีดีโอ
 • บทเรียน วิชาชีพครู 13 บทเรียน
 • EP.9 | วิชาชีพครู | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบทในหนังสือ part 2 2:00 hr
 • EP.8 | วิชาชีพครู | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบทในหนังสือ part 1 2:00 hr
 • [เฉลย] ข้อสอบหลังเรียน วิชาชีพครู 2:00 hr
 • [เฉลย] ข้อสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู Part 1 1:30 hr
 • [เฉลย] ข้อสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู Part 2 0:30 hr
 • EP.0 | วิชาชีพครู | มาตรฐานวิชาชีพครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 0:45 hr
 • EP.1 | วิชาชีพครู | ผังการสร้างข้อสอบ | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 0:46 hr
 • EP.2 | วิชาชีพครู | หลักสูตร ศาสตร์การสอน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • EP.3 | วิชาชีพครู | การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • EP.4 | วิชาชีพครู | การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • EP.5 | วิชาชีพครู | จิตวิทยาพัฒนาการ / การศึกษา /การให้คําปรึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • EP.6 | วิชาชีพครู | การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:10 hr
 • EP.7 | วิชาชีพครู | การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:30 hr
 • บทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 9 บทเรียน
 • EP.9 | ภาษาอังกฤษ | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบท (ในหนังสือ) 1:30 hr
 • EP.1 | ภาษาอังกฤษ | ผังการสร้างข้อสอบ | นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ 0:53 hr
 • EP.2 | ภาษาอังกฤษ | ปรับพื้นฐานวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติ 1:30 hr
 • EP.3 | ภาษาอังกฤษ | ปรับพื้นฐานวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ 1:25 hr
 • EP.4 | ภาษาอังกฤษ | listening skill to communicate in daily | นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติ 1:30 hr
 • EP.5 | ภาษาอังกฤษ | speaking skill to communicate in daily | นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ 1:30 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:16 hr
 • EP.6 | ภาษาอังกฤษ | reading skill to communicate in daily 1:30 hr
 • EP.8 | ภาษาอังกฤษ | listening skill to communicate in daily | นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติ 1:30 hr
 • บทเรียน วิชาภาษาไทย 10 บทเรียน
 • EP.8 | ภาษาไทย | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบท (ในหนังสือ) part 2 1:30 hr
 • EP.1 | ภาษาไทย | ผังการสร้างข้อสอบ | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:02 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1:40 hr
 • EP.2 | ภาษาไทย | ทักษะการฟังเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:05 hr
 • EP.3 | ภาษาไทย | ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:05 hr
 • EP.4 | ภาษาไทย | ทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:00 hr
 • EP.5 | ภาษาไทย | ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:05 hr
 • EP.6 | ภาษาไทย | บทสรุป ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน | อ.คมวัน พันนุ้ย 0:36 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1:45 hr
 • EP.7 | ภาษาไทย | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบท (ในหนังสือ) 2:00 hr
 • บทเรียน วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 13 บทเรียน
 • EP.1 | เทคโนโลยีฯ | ผังการสร้างข้อสอบ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • 4JiuC0zzIaY 1:30 hr
 • EP.3 | เทคโนโลยีฯ | การสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด | อ.พิเดช ปรางทอง 1:30 hr
 • EP.4 | เทคโนโลยีฯ | การสร้างห้องเรียนออนไลน์แห่งศตวรรษใหม่ | อ.พิเดช ปรางทอง 1:30 hr
 • EP.5 | เทคโนโลยีฯ | การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • EP.6 | เทคโนโลยีฯ | การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • EP.7 | เทคโนโลยีฯ | สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • EP.8 | เทคโนโลยีฯ | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • EP.9 | เทคโนโลยีฯ | ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ | อ.พิเดช ปรางทอง 1:00 hr
 • EP.10 | เทคโนโลยีฯ | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:40 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:40 hr
 • EP.11 | เทคโนโลยีฯ | เฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงท้ายบท (ในหนังสือ) 2:10 hr
 • ข้อสอบ 8 ชุด
 • ข้อสอบ (8)
 • 2565-2 ก่อนเรียน 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 2565-2 ก่อนเรียน 103 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • 2565-2 ก่อนเรียน 104 วิชาชีพครู
 • 2565-2 ก่อนเรียน 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 2565-2 หลังเรียน 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 2565-2 หลังเรียน 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 2565-2 หลังเรียน 103 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • 2565-2 หลังเรียน 104 วิชาชีพครู
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด