คอร์สติวเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2565

✅มีเอกสารจัดส่งให้ในรูปแบบหนังสือ
เล่มติว 1 เล่ม เล่มข้อสอบ 4 เล่ม
✅ใช้เวลาในการบรรยายไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง
✅เฉลยข้อสอบรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 800 ข้อ
** ติวไลฟ์สด สามารถดูคลิปติวย้อนหลังได้
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 59 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 00:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 59 วีดีโอ
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ 5 บทเรียน
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0:46 hr
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:27 hr
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:48 hr
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 104 มาตรฐานวิชาชีพครู 0:51 hr
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 104 ผังการสร้างข้อสอบและขอบเขตวิชาชีพครู 0:40 hr
 • รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5 บทเรียน
 • EP.1 | ทักษะการฟัง เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (1/5) 1:08 hr
 • EP.2 | ทักษะการพูด เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (2/5) 1:25 hr
 • EP.3 | ทักษะการอ่าน เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (3/5) 1:31 hr
 • EP.4 | ทักษะการเขียน เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (4/5) 2:22 hr
 • EP.5 | ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (5/5) 3:06 hr
 • รหัสวิชา 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14 บทเรียน
 • EP.1 | Listening skill to communicate in daily and working life contexts. (1/13) 1:39 hr
 • EP.2 | Speaking skill to communicate in daily and working life contexts. (2/13) 1:50 hr
 • EP.3 | Part 1 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (3/13) 0:53 hr
 • EP.3 | Part 2 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (3/13) 0:58 hr
 • EP.4 | Writing skill to communicate in daily and working life contexts. (4/13) 1:49 hr
 • EP.5 | Listening skill to communicate in daily and working life contexts. (5/13) 2:01 hr
 • EP.6 | Speaking skill to communicate in daily and working life contexts. (6/13) 1:59 hr
 • EP.7 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (7/13) 1:41 hr
 • EP.8 | Writing Skill to Communicate in daily and working life context. (8/13) 2:02 hr
 • EP.9 | English Communication Skills to Communicate in daily and working life context. (9/13) 1:41 hr
 • EP.10 | Writing Skill to Communicate in daily and working life context (10/13) 1:41 hr
 • EP.11 | English communication skills in daily and working life contexts. (11/13) 1:43 hr
 • EP.12 | English communication skills in daily and working life contexts. (12/13) 1:35 hr
 • EP.13 | Writing Skill (13/13) 1:47 hr
 • รหัสวิชา 103 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12 บทเรียน
 • EP.1 | การใช้คอมพิวเตอร์ (1/12) 0:48 hr
 • EP.2 | การใช้อินเทอร์เน็ต (2/12) 1:01 hr
 • EP.3 | สื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ การเข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (3/12) 0:52 hr
 • EP.4 | การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย (4/12) 0:56 hr
 • EP.5 | สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ (5/12) 0:52 hr
 • EP.6 | สุขภาพดียุคดิจิทัล / ดิจิทัลคอมเมิร์ช (6/12) 0:52 hr
 • EP.7 | การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต (7/12) 0:54 hr
 • EP.8 | สื่อสารและสร้างสื่อและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แนวปฏิบัติในสังคมยุคดิจิทัล (8/12) 0:49 hr
 • EP.9 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลคำ ตารางคำนวณและการนำเสนองานการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (9/12) 0:50 hr
 • EP.10 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ (10/12) 0:42 hr
 • EP.11 | การแก้ปัญหาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัล การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (11/12) 0:44 hr
 • EP.12 | วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา [Q&A] (12/12) 2:31 hr
 • รหัสวิชา 104 วิชาชีพครู 15 บทเรียน
 • EP.1 | จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา (1/9) 1:37 hr
 • EP.2 | หลักสูตรการศึกษา (2/9) 0:50 hr
 • EP.3 | ศาสตร์การสอน (3/9) 0:55 hr
 • EP.4 | การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก (4/9) 1:02 hr
 • EP.5 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (5/9) 1:29 hr
 • EP.6 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (6/9) 1:26 hr
 • EP.7 | การประกันคุณภาพการศึกษา (7/9) 0:46 hr
 • EP.8 | แนวทางการสอบข้อเขียน วิชาชีพครู (8/9) 1:06 hr
 • EP.9 | (สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม) ข้อสอบอัตนัยการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน (9/9) 0:45 hr
 • สรุปวิชาชีพครู (ไลฟ์สดถาม - ตอบ) 1/2 1:01 hr
 • การเตรียมพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1:59 hr
 • สรุปวิชาชีพครู (ไลฟ์สดถาม - ตอบ) 2/2 1:17 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อ 1-50 (1/3) 1:25 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อเขียน (3/3) 0:26 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อ 51-100 (2/3) 1:44 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน 4 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2:03 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:32 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2:42 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 104 วิชาชีพครู 3:28 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบเสมือนจริง 4 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:06 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2:15 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1:52 hr
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 104 วิชาชีพครู (1-50) และอัตนัยวิจัย 1:15 hr
 • ข้อสอบ 12 ชุด
 • ข้อสอบ (12)
 • ข้อสอบก่อนเรียน-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบก่อนเรียน-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบก่อนเรียน-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบก่อนเรียน-104-วิชาชีพครู
 • ข้อสอบหลังเรียน-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบหลังเรียน-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบเสมือนจริง-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริง-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบหลังเรียน-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริง-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบเสมือนจริง104-วิชาชีพครู
 • ข้อสอบหลังเรียน-104-วิชาชีพครู
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด