คอร์สฟื้นฟูและพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1/66
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 38 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 60:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 38 วีดีโอ
 • บทเรียน คอร์สฟื้นฟูเนื้อหา 23 บทเรียน
 • ปฐมนิเทศวิชาครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 00:40 hr
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง part 2 | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:10 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 0:50 hr
 • มาตรฐานที่ 3 ศาสตร์การสอน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวัดและประเมินการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:10 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทย | ทักษะการฟัง | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทย | ทักษะการพูด | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:25 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทย | ทักษะการอ่าน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:10 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทย | ทักษะการเขียน | อ.คมวัน พันนุ้ย 1:05 hr
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | listening | นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | speaking | นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:25 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | การเข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:27 hr
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | reading | นางสาวพิชามญชุ์ อินทะโชติ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | writing | นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | สิทธิและความรับผิดชอบ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 6 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 0:30 hr
 • มาตรฐานที่ 6 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:10 hr
 • บทเรียน คอร์สพิชิตข้อสอบ 15 บทเรียน
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก part 1 0:55 hr
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก part 2 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:15 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:14 hr
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:12 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:20 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:20 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | อ.คมวัน พันนุ้ย part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | อ.คมวัน พันนุ้ย part 2 1:40 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Part 2 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | อ.กรวิภา พูลลาภ Part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | อ.กรวิภา พูลลาภ Part 2 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 6 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:20 hr
 • ข้อสอบ 8 ชุด
 • ข้อสอบ (8)
 • มาตรฐาน 1 บริบทโลก
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยา
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร
 • มาตรฐานที่ 4 วัดประเมิน
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษาไทย
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษาอังกฤษ
 • มาตรฐานที่ 5 ดิจิทัล
 • มาตรฐานที่ 6 งานประกันฯ
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเฉพาะกิจวิชาครู 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 10 Video | 999 วัน

  545 465 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด